Skip links

ⴰⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

Omar Lachheb

ⴰⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵕⴰⴹⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⴱⴳⵏ ⵙ ⵜⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵏⵜⴰⵎⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ.

122, ⴰⵙⵓⴽ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ, ⵜⴰⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 1049, 10100 ⵕⵕⴱⴰⵟ

+212 537 27 94 00

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

ⴰⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

ⵉⵎⵉⵔ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ : ⵉⵙⵍⴳⵏ ⵉⵎⵜⵜⴰⵢⵏ

ⵙ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵍⴰⵍⵃⴰⵎ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 02-15 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵡⵉⵙⵙ 15 ⴳⵉⵙ, ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵎⴰ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ ⴳ ⴷⴷⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴰⴷ “ⴰⵎⵣⵣⴰⵍ”.
ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵣⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴽⴰⴷ ⵏ 09 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2019.

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ.

ⵉⵙⵔⵙ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⴰⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

ⴰⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ : ⵜⵉⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ

ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴳⵔ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵢⴰⴼⴰⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴰⴷ.
ⵖⵓⵔ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵣⵕⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⴷ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⵏⵣⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵏ ⵓⵔⴰⵔ ⵖⴼⵙⵏ ⵓⵍⴰ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏⵏⵙⵏ.
ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵉ ⵓⴳⴷⴷⵓⴷ ⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵣⵣⵓⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴷ ⵉⵍⵍⵓⴳⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵍⴰ ⵓⵎⵎⴰⵣ ⵏⵏⵙ.
ⴰⵔ ⵉⵙⵔⵇⴰⴱ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⵅⴼ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⵔ ⴷⴰⵔⵜ ⵜⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴳⵉⵙ.
ⴷ ⵓⵔ ⵉⵍⵍⵉ, ⴳ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷⴷⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵎⵙⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ. ⵜⴰⴷⵔⵓⴼⵉ ⵏ ⵓⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⴹⵎⵏ ⵢⵓⵊⵊⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵖⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ.
ⴰⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵓⵔ ⵖⵓⵔⵙ ⵜⵍⵍⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⵙⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵙⵏⵓⴱⴰⴳ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⵥⵕⴰⵏ ⵙⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏⵖⴷ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ, ⵓⵍⴰ ⵙⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⵡⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵢⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵙⵡⴰ ⵉⵖ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏⵖⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⵙⵢⴰⴼⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵣⵔⴰⵢ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⵡⴰⵍ ⵙ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵙⵡⴰ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏⵖⴼ ⴳ ⵍⴼⴰⴽⵙ ⵏⵖⴷ ⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵏⵡⴰⵏ.
ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⵎⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵉⵡⵍ ⴷ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵉⵖ ⵜⵔⴰ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵙⴳⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ.
ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵅⴼ ⵜⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵙⵏⴰ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ. ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵔ ⵉⵜⵜⴽⵜⵓⵔⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵉ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⵔⴰⵔ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵅⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⴷⵢⴰⵡⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵔⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⵜⴰⵎⵎⵜ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵔ ⵉⵙⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ.
ⵉⵙ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵉⴳ ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵜⴰⵎⵏⵜⵉⵜ, ⴳ ⵜⵓⵇⵇⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵓⵔⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵙⵜⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵓⵔⴰⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵜⵓⵜⵔⴰ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷⵏ.
ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⴳⵔⵓⵔⵉⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⴳ15 ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵣⵔⵉ ⵖⴼⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.
ⵖⵓⵔ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵔⵓⴼⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵙⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵜⵏ ⵢⴰⵎⵥ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴰⵢⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏⵖⴷ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴽⵔ, ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴰⴷ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵢⴰⴷ ⴳ 15 ⴰⵙⵙ ⵉⴹⴼⵕⴰⵏ ⴰⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵢⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵉ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⵓⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵎⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵔⴰⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵅⴼ ⵍⵍⴰⵙⵏⵜ ⴷ ⵜⵙⵖⵍⵉⴼⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⴰⵍⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵜⵢⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.
ⴰⵔ ⵉⵜⵢⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵏⵢⵓ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⵜⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏⵏⵙ.
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴹⵓⴼ ⵙ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵢⵜ ⵙⵏⴼⵍⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⵎⵎⴰⵍ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴰⴹⴼⵕ ⵏ ⵜⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⴰⴷ.
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵜ ⵥⵕⵉⵏ ⵎⴷⴷⵏ. ⴰⵔ ⵜⵙⵔⴰⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵓⵛⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵜⵍⴰⵏⵜ.
ⵜⵉⵎⵓⵛⴰ ⵢⴰⴷ ⵎⵍⴰⵏⵜ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴳⵏⵙ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ, ⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴹⵉⵏ, ⵓⵍⴰ ⵜⵎⴽⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.
ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵉ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵜⵏⵍⵜⴰ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵥⵥⵕⴰ.

ⵜⵉⵣⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵔⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵜⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵙⵎⴰⵢⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ.
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳⵔ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⴷ ⵜⵉⵣⵣⵓⵍⴰ.
ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵙⵙⵓⵎⵔ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵙⴳ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵙ ⵅⴼ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⴷ.

ⵉⵖ ⵉⵔⴰ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⴰⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵅⵚⵚⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⴰⴼⵓⵖ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵡⴰⵢⵜ ⵉ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵓⴼⵓⵖ ⵣⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵉⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴷⴼⴼⵔ ⵏ ⵓⴼⴼⵓⵖ ⴰⴷ.
ⵉⵥⴹⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵉⴷⴷ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ . ⴰⵔ ⵜⴷⴷⴰ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ.
ⴰⵔ ⵉⵜⵖⵜⴰⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ, ⵅⴼ ⴰⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ.
ⴰⵔ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵙ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴱⵍⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⵖⴷ ⵉⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ, ⵉⵖ ⵓⵔ ⵉⵍⴽⵉⵎ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵙ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ.
ⴰⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴱⵍⴰ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏⵖⴷ ⵉⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ :
· ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵔⵓⵜ ⵉⵅⵛⵛⵏ
· ⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⴰⵏ ⵓⵔ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙ.
· ⵉⵖ ⵓⵜⵜⵢⴰⵡⵣⵎⵎⴻⵎ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵅ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ.

ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ, ⵉⵔⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵉⵇⴰⵕⵉⴹⵏ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.
ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⵎⵙⵖⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.

This site is registered on wpml.org as a development site.