Direct TV
 
08:1100:0000:00
Live broadcast
00:00
  • Auto
  • 720p
  • 360p
  • 160p
Skip links

ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ

1959

31 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜⵏ ⵙⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⴱⵉⵏⵏⵄⵓⵏⴰ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔ ⵉⵙⵎ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴳⵔ ⵏ 200 000 ⵏⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ .

18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ, ⵉⵕⵥⵎ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, « ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ » ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ. ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⵓⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙ, ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⵍⵓⵍⵉ ».

25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⴱ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

1961

ⴰⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ (ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ)

1975

31 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⵜⴳ ⴳⵔ ⵉⵎⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ « ⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⴰⵖⴰⴱ ⴱ ⵔⵉⵙⵙ » ⵏ ⵓⵡⵏⴽ.

1 ⵎⴰⵕⵚ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ

1 ⴰⴱⵔⵉⵔ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

14 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ

1977

19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⵡⵉⵙⵙ 1-75-235, « ⵜⵉⵎⵔⵙⵙⵍⵜ ⵜⴰ ⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵙⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ».

1 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵊⴷⴰ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⴱ- ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴽⵓⵏⵓⵎⴰⴱ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⴱ- ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ

1979

1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ

1981

1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵜ

1987

1 ⵖⵓⵛⵜ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵙ

1989

ⵖⵓⵛⵜ

ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ

1992

31 ⵎⴰⵕⵚ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴼⵏⵊⵉⵔⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ, ⴷ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵔⵓⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉⵎⴳⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ, ⴷ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵎⵓⵙⵙ, ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⵜⵓⵙⵎⵏ ⵙ ⵍⵡⵉⵙⴰⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵢⵉⵙⵙ, ⴷ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴰⵍⵅⴰⵡⴷⵉ ⵉⵜⵜⵓⵡⵙⵎ ⵙ ⵍⵡⵉⵙⴰⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵢⵉⵙⵙ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ

 

15 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵔⵓⵙⵉ, ⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴳ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵉⵙⵎⵎⴰⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ.

 

ⵖⵓⵛⵜ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ (ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ)

 

24 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵍⵓⵙⵓ -ⴰⵖⴰⴱ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴳ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⵇⵇⵓⵔ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ.

 

1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ (ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ)

ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ.

 

2 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵙⵓ-ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴼⵏⵊⵉⵔⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵎⴰⴱ).

1995

16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵎⴰⴱ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ (ⵎⴰⴱⵉⴽⵙⴰ).

1998

4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⴷⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵔⵃⵎⴰⵏ ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ , ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵢⵓⵙⵉ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵓⵡⵏⴽ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⴼⴰⴷⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ.

2000

1 ⵎⴰⵕⵚ

ⵜⴱⴷⴰ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵔⵜⵎ ⴳ ⵓⵜⵉⵍⵙⴰⵜ.

3 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵍⵜⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ.

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ:ⴰⴱⵓⴹⴰⴱⵢ ⴰⴷⵉⵙⴰⴱⴰⴱⴰ ⴰⵏⴽⴰⵕⴰ ⴱⵢⵓⵏⵉⵙⴰⵢⵔⵉⵙ ⴽⴰⵔⴰⴽⴰⵙ ⴱⵔⵉⵟⵓⵕⵢⴰ ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ ⵏⵡⵓⴷⵉⵍⵀⵉ ⵟⴰⵀⵕⴰⵏ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ.

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⴰ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ.

2003

10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

 ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵅⴰⴱⴰⵛⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵓⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⴹⵓⵕⵉ.

 

ⴽⵟⵓⴱⵕ

 ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵎⴱ ⴳ ⵏⵢⵓⴷⵉⵍⵀⵉ.

2005

19 ⴼⵉⴱⵕⴰⵢⵔ

ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ

1 ⴰⴱⵔⵉⵍ

ⴰⵔⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ.

1 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⵎⴰⴱⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ».

1 ⵖⵓⵛⵜ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ.

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵍⴰⵚⴱⴰⵍⵎⴰⵚ.

1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ.

ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⵎⴰⴱ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ « ⵎⴰⴱⴰⴽⵜⵓⵢⴰⵍⵉⵜⵉ ,ⵉⴽⵓⵏⵓⵎⴰⴱ,ⵎⴰⵃⵔⵉⵙⵙ,ⵎⴰⴱⴷⵓⴽⵓⵎⵓⵏ » ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.

2007

1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴷ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵔⵍⴱⵉⴹⴰ

2009

1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⴷ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⴷ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ ⴷ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ ⴷ ⵜⴰⵣⴰ

9 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ ⵄⵍⵉ ⴱⵓⵣⵔⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ

1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵚⴰⵡⴱⴰⵡⵍⵓ (ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ).

2011

27 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵀⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ

2013

15 ⴼⵉⴱⵕⴰⵢⵕ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

12 ⵎⴰⵕⵚ

ⵜⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵊⵎⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵉ ⵢⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ.

 

15 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⵎⴰⴱⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ».

 

30 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵡⵉⵏⵓⵙ ⴰⵢⵔⵉⵙ ⵏ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ.

 

3 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⵜⵕⵣⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⴱⵉⴽⵙⴱⵔⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴷ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ.

 

15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵉⵙⵙⵅⴼⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

 

28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⴰⵃⵉⴼⵓ.ⵎⴰ

 

23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵢⵓⵎⵣ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⵎⵉⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵉⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵊⴷⵔⵏ.

ⵢⴰⵓⵥ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏⵃⵎⵎⵓ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

2018

18 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ, ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ « ⵍⴰⵎⴰⴱ », ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⴳ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵉⵅⴷⴷⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⴽⵔⵏ ⵍⵄⵓⵎⵕⴰ ⴳ ⵉⵏⵙⵙⴰⵏ ⵉⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ.

 

22 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵕⵥⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ « SOS Fake-news » ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⴹⵉⵕⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵖⴷⵏⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵟⵟⴰ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵃⵍⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ. 

 

5-8 ⴱⵕⴰⵢⵕ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⴳ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ » ⵉⵙⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉ ⵢⵙⴰⵜⵉⵏ ⵉⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ (ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⵉⵊⵏⵢⵓⵕⵏ, ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ, … )

 

09 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ «ⴷⴰⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ»

 

09 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”, ⴳ ⵙⵍⴰ, ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⴰⵃⵕ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ».

 

11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵜⵕⵥⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉⵜⴼⴼⵖⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ « ⴱⴰⴱ ⵎⴰⴳⴰⵣⵉⵏ ».

 

11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵎⵙⴰⵙⴰⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ “AccessPub”, ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵙⵓⵙⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⵙⵓⵙⵏ ⵏ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴳ ⵓⵜⵔⴰⵔ « MAP CITY », ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵎⴰⴽ ⵉⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵉⵖⵉⵙⵜ.

 

16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵍⴰⵡⵙⵉⵎⴰ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵉ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ

 

16 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵜⵕⵥⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ « maparchives.ma », ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵖⵏⵣⵉ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵍⴰⵃⵡⴰⵍ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵜⵎⵔⴰⵡⴰⵏⵉⵏ.

 

22 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ (ⴼⴰⴱⴰ), ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴳ ⴽⴰⵏⴱⵉⵕⵕⴰ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ “Africa Awards” (ⴰⴼⵔⵉⵡⴰ ⴰⵡⴰⵕⴷⵙ) ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ « ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ » ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴼⴰⴱⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵓⴼⵖ.

 

18 ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ «mapoujda.ma», ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵓ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ « ⵜⵉⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ » ⴳ ⵡⵊⴷⴰ. ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⴰⵎⵟⵜⵓⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 12 ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ, ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ.

 

19 ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⴰⵙⵓⴼⴼⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⴼⴷⵢⴰⴱ), ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵎ « ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙ », ⵙⴳ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵉⴼⵕⵉⵇⵉⵏ (ⴼⴰⴱⴰ).

 

23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵙⵉⵜ « maparchives.ma »  ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ),  ⴳ ⵊⵓⵀⴰⵏⵙⴱⵓⵔⴳ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ / ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ « ⴰⴼⵔⵉⴽⴰⵏ ⴷⵉⵊⵉⵜⴰⵍ ⵎⵉⴷⵢⴰ ⴰⵡⴰⵔⴷⵙ 2018», ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⵍ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵥⵕⴰⴳⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵡⴰⵏ-ⵉⴼⵔⴰ).  

2020

29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵉⵡⵉ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ “ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⵢⵓⵙⴰⵏ”, ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ “Map News Display” ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ “e-mtiaz 2019”.

 

9 ⵎⴰⵕⵚ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵙⴰⵜⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴳⵕⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ.

ⵜⵣⵕⵉ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵢⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴳ ⵛⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ ⴷ ⵉⵡⵉⵏⵜ ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”, ⵃⴰⴹⵕⵏⵜ ⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⵢⵏⴰⵙ.

 

ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 :

16 ⵎⴰⵕⵚ

ⵜⴹⴼⵕ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⴳⴳⵓⴳ ⴷⴰⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⵉⴷⴷⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ” (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19)

 

 18 ⵎⴰⵕⵚ 

ⵖⵜⵙⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴷ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵀⵍⵏ ⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴷⵔⵓⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵉⵙⵍⵉⴳⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ” (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19), ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ ⴳⵉⵜⵙⵏ. ⵜⴽⵛⵎ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵃⵕⵛ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵎⵣⵣⵉⵣⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⵉⴳⵉⵣ ⵏ “ⴽⵓⴼⵉⴷ-19” ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴷⴰⴷⵜ ⴰⴷ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ”.

– ⵜⵕⵥⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴰⵙⵉⵜ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵏⵏⵙ “mapanticorona.map.ma” ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵏ ⵅⴼ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵖⵥⴰⵏⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ” (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19) ⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵍⴰⵅⴱⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ.

 

23 ⵎⴰⵕⵚ

ⵜⵙⵔⵙ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴼⴰⴱⵓⵕ ⴰⵖⵎⵉⵙ ⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⵏ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ “Maroc Le Jour” ⴳ ⵓⵙⵉⵜ “mlj.ma“, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⵖⵥⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵃⵕⵛ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19)

– ⵜⵕⵥⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵎⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵙⵍⴳⵏ 02-15 ⴰⵎⵉⵔ .3 ⴰⵎⵉⵔ.14 ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵃⵕⵛ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⴽⵓⵔⵓⵏⴰ ⴷ ⵓⵍⵜⵖ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷⴰⵜ ⵏ ⵢⵓⵜⵏ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19.

 

13 ⵉⴱⵔⵉⵔ

ⵜⵕⵥⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴱⵔⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴽⵓⵢⵢⴰⵙⵏⵉⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ “ⴽⵓⴼⵉⴷ-19” ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵜⵓⵇⵏⴰ : http://mapnewsletters.ma ⵉⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ “ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ” ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵎⵏⵣⴰⵡ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ.

– ⵜⵙⵔⵙ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵉⵍⵍⵓⵍⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴱⵉⴷⴷ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴽⵓⵕⵓⵏⴰ (ⴽⵓⴼⵉⴷ-19)

 

4 ⵖⵓⵛⵜ

ⵜⵕⵥⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⴰⴼⵔⴽⵓⴽⵜ “BAB” ⵉⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏ ⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵢⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⵡⵉⵙⵙ 21 ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴰⵡ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⴰⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⴰⵏ “ⵜⵉⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⴱⴷⴰⴷⵜ”, ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵏⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵏⴰⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ.

 

29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵜⴰⵥⵕⵉⴳⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏⵏⵙ “ⴼⵉⵔⴱⴰⵜⵉⵎ”, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴼⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵙⴳ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 1999 ⴰⵔ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2020.

 

05 ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵣⵕⴼ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵜ “mapfinance.ma” ⵉ ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵣⵓⵣⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵣⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵔⴰⵙⵉⵏ.

ⴰⵙⵉⵜ “mapsport.ma” ⵉⴳⴰ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⵉⵙⵎⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⴰⵎⵎⴰ “maptourisme.ma“, ⵉⵃⴱⴰ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵖⴰⵡⵉⵙⵉⵡⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵍⵖⴰ (ⴰⵎⵏⵏⵉ, ⵜⴰⵙⵉⵡⵍⴰⴼⵜ, ⴷ ⵉⴼⵉⴷⵢⵓⵏ)

– ⵉⵕⵥⵎ ⵓⵏⴳⵎⴰⵎ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴱⴰⵢⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ, ⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ “mapparite.ma“.

 

06 ⴽⵟⵓⴱⵕ 

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵡⴰⵙⵙⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴰⵣⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵓ (ⵔⵉⵎ ⵕⴰⴹⵢⵢⵓ) “www.rimradio.ma” ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵓⵣⵣⵉⵣⵔ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ.

1960

ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

1974

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⵜⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ

1976

ⴰⴱⵔⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ

1978

1 ⵎⴰⵕⵚ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ

1 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ

ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ

1 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ

1980

1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⴰⴽⴰⵕ

1985

1 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ

1988

ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵓⵏⵏ

1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ

16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⵊⴰⴷⴷⴰⵀ (ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴷ ⵔⵓⵎⴰ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)

7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵕⵣⵎ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ, ⴳ ⵡⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰ- ⵕⵕⴱⴰⴹ.

1990

ⴱⵕⴰⵢⵕ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵜ ⵎⴰⴱ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ(ⵎⴰⴱⵉⴽⵙ/ⴼ)

6 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ

1993

20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ (ⵎⵉⴷⵢⴰ).

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴼⵏⵊⵉⵔⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵎⴰⴱ), ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵙ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵢⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵢⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵢⵓⴳⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵅⵓⵏⵙⵡⴰ ⵎⵉⵜⵜⵉⵔⴰⵏⴷ.

3 ⴱⵕⴰⵢⵕ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵏⵜⵉⵚⴰⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ, ⵜⴰⵍⴰⵊⵏⵢⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ, ⴷ ⵄⴱⴷⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⴽⴰⵔⵉⵎ, ⵍⴰⵊⵏⵢⵓⵕ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ(ⵓ.ⵙ.ⴱ), ⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ1993, ⵜⴼⴽⴰⵙⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵙⵡⵔⵡⵉⵜ, ⴷ ⵓⵜⵉⵍⵉⵎⴰⵜⵉⴽ(ⴰⴱⵉⴱⵉ) ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ « ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⴰ ⵉⵙⵉⴷⴼⵏ ».

1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⵎⵓⵕⵢⴰⵍ (ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ) ⴷ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏⵏ (ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ).

1997

ⵎⴰⵕⵚ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙ « ⵎⴰⴱⴱⵅⵉⵙ ».

10 ⵎⴰⵕⵚ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ, ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵍⵓⵕⵓⴱ, ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ.

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⴱ : www.map.co.ma.

15 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ.

1999

29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵍⵓⵙⵓ- ⴰⵖⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ « ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ » ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ ⴳ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⴳⵉⵏⵏⵓⵏⵉ.

16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ, ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴼⵏⵊⵉⵔⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ, ⵉⵡⵙⴰⵎⵜ ⴰⵡⵙⴰⵎ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⵚⵓⵔⵉ ⵉⵙⵎⵎⴰⵜ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ.

2001

ⴰⴱⵔⵉⵍ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵍ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ.

ⵖⵓⵛⵜ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵚⵉⵢ ⴷ (ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ) ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ.

ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⴳ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴷ ⴷⵉⵎⴰⵛⵇ.

ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⴳ ⴱⴰⵖⴷⴰⴷ

2004

 ⴼⵉⴱⵕⴰⵢⵕ

ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⵎⵉⴷⵢⴰⵡⵓⵕⴽⵙ ».

2006

1 ⵖⵓⵛⵜ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⴱⴰⵕⵚⴰⵍⵓⵏⴰ (ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ).

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵓⵎⴰⵣⵣⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⴷⴷⵓⵃⴰ(ⵇⴰⵟⴰⵕ).

4 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵣⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵉⵙⵉⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⴱⵏⵉⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵙⵎⴰⵕⴰ ⴷ ⴰⵙⴼⵉ.

2008

26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵢⵏⵓ « ⵎⴰⴱⴰⵏⴼⵓ » ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵓⵣⵣⵔ ⵍⴰⵎⴰⴱ

2010

23 ⵎⴰⵕⵚ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵏⴰ ⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵍⵎⵎⵓⵜ ⴷⴰⵔⵙ 92 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

2012

10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵏⴼⵓⴳⵕⴰⴼⵉ

 

26 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ

 

18 ⵎⴰⵕⵚ

ⵙⵙⵉⵖⵣⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

 

2 ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵀⴰⵎⵉⴷ ⵛⴰⴱⴰⵟ ⴰⵏⴼⵍⴰⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⵓⵍⵍⵉ ⵏ ⵍⵉⵙⵜⵉⵇⵍⴰⵍ

2014

31 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵉ 12 ⵏ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⴳ 2013.

 

17 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵛⴰⵡⴰⵔ ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ.

 

30 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⵜⴱⴷⴰ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵉⵙⵉⵎⵉⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

 

31 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵉⴼⵖⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 2014 ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ .ⴳⵉⵙ 343 ⵏ ⵜⵙⵍⴰⵜⵉⵏ.

 

15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ (ⵙⴱⵊ).

 

13 ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⴰⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⴰⵎⴰⴱ.

 

14 ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵉⴽ.

 

20 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⵕⵥⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⴳⵍⴷⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⴳⴰⴽⴰⵕ.

2019

12 ⵎⴰⵕⵚ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵙⵉⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵍⴰ.

 

19 ⵎⴰⵕⵚ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⵎⵍ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

 

25 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ “ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⴽⵯⴰⵍ ⵏ ⴳⵓⵜⵏⴱⵉⵔⴳ-ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵎⴰⵎ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵔⴰⵏ ⵉⵍⵜⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙⵔⵙⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

 

28 ⵎⴰⵢⵢⵓ 

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ-ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ-ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ (maptanger.ma). ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ 12 ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⵡⵜ. ⴰⵔ ⵜⵙⵙⵣⵔⵉ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵏ ⵓⵏⴰⴹ ⴷ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

 

30 ⵎⴰⵢⵢⵓ 

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ “babmagazine.ma“, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵔⵏⵓⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴽⵓⴽ “ⴱⴰⴱ” ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵉⵣⵔⵉⵏ. ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵡⵙⵉⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵢⴰⴷ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⴼⴰⴱⵓⵕ ⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴰⴼⵔⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ, ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵏ “ⴱⴰⴱ” ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵍⵖⴰ “PDF”.

 

18 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴳⵊⴷⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵙⵍⴰ, ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ.

ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⵡⵔ ⵉⵏⵏⵓⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ, ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵙⵉⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉⵢⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏⵏⵙ.

– ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵍⵎⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵙⵏⵖⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵥⵓⵕⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ.  

 

05 ⵖⵓⵛⵜ

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⴽⴽⵓⵥ ⵉⵜⴼⴼⴰⵖⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ, ⴷ ⵜⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ

ⵔⴰⵔⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵉⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⴷⴰⴼⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ: “//mapnewsletters.ma“, ⵉ ⵡⵙⵙⴰⵔ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⵏⵖⵓⴷⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵎⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⴳⵎⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⵉⴽⴼⵍⵏ. ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⴰⴷ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ (ⴱⵓⵍⵉⵜⵉⵙ), ⴷ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ (ⵊⵢⵓⴱⵓⵍⵉⵜⵉⵙ), ⴷ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⵥⵕⴼ “ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ” ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ (ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ).

ⴰⵎⵎⴰ ⵢⵎⵢⴰⵣⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⵎⵍⴰⵙⵏ, ⴰⵔ ⵜⴼⴼⴰⵖⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵅⴼ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜⵉⵏ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⴰⵙⵍⵎⴷ (ⵉⴷⵓⴽⴰⵜⵉⵙ) ⴷ ⵅⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵜⵥⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ (ⴼⵉⴼⵔ).

 

22 ⵖⵓⵛⵜ

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ “ⴱⵔⴰⵏⴷⵓⵏ ⵀⵓⵍ ⴰⵡⴰⵔⴷⵣ”, ⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⴼⵖ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.

ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴱⵔⴰⵏⴷⵓⵏ ⵀⵓⵍ”, ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⴰⵎⵉⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵔⵓⵏⵣⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ “ⵎⴰⴱ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ”, ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵣⵎⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ “ⵉⴷⵢⵓ ⴼⴰⴽⵜⵓⵔⵉ”, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴼ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵙⴳ 2015.

 

25 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵓⵙⵉⵡⵍⴰⴼ “ⴰⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ : 20 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ”, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵏⵜ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⵏ.

 

14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵖⵕⵏⴰⵟⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

 

27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019 ⴳ ⵓⵙⵉⵎⵍ “ⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ” ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ “G2T GLOBAL AWARDS”.

2021

30 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵜⴰⵚⵚⵓⵕⵜ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵉⴼⴳⴰⵏⵏ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴱⵕⵕⴰⵏⵉⵢⵏ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⴳⵔ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2020, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⵙⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵉⵔⵓⵙ « ⴽⵓⴼⵉⴷ-19 ».

 

01 ⴱⵕⴰⵢⵕ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ, ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵉⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏⵏⵙⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉ ⵡⵉⵏⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴳⵔ 15 ⴷ 35 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ. ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵉⵜ (DIB news) (Digital information broadcast) ⵉ ⵜⵎⵣⴷⴰⵖⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⴷⴳⴳⵯⴰⵏⵜ ⵉⵕⵥⵎⵏ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵅⵎⵎⴻⵎ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵉⵔⵣⵣⵓⵏ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⴱⴰⵢⵏⵏ ⵜⵉⵥⴹⵕⴰ ⵏⵏⵙⵏ.

 

06 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⵜⵎⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵜ “ⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 1” (Maghreb 1) ⵉⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ.

 

24 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵚⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ “ⴼⴰⴱⴰ” ⵅⴼ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴰⵡⵍⴰⴼ ⴳ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ 2020.

ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵎⵖⵓⵕⵜ ⵜⴰⵎⵇⵕⴰⵏⵜ “ⴼⴰⴱⴰ” ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴳⴳⵯⴰ ⴰⵡⵍⴰⴼ ⵉ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴰⵛⵀⴰⴱ ⵅⴼ ⴰⵙⴰⴳⴳⵯ ⴰⵜⵉⵍⵉⴼⵣⵢⵓⵏⵉ ⵅⴼ ⵉⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵉⵎⵣⵢⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⵡⴰⴳⵏ ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵚⵚⵚⵃⵕⴰ ⴳ ⵜⴰⵏⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⴳⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ .

 

05 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⵉⴷⵔⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴳ  ⵎⵕⵕⴰⴽⵯ ⴳ  ⵜⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵡⵉⵙⵙ 26 ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ “ⵍⵢⵓⵏⵙ” ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵜⵉⵙⵙ 416, ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ.

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵎⵖⵍⴰⵍⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ “ⵍⵢⵓⵏⵙ” ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ “ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵓⵖⵍⴰ ⵙ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵍⵜⵖ ⴷ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⴳⵔ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵥⵍⴹⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⵉⵍⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵎⵥⵍⴹⵏ”.

 

28 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⴱⴷⴰⵏⵜ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵅⴼ “ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ” ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⴽⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵡⴰⴷⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⵙ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⴰⵢⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⴰⵎⵖⵕ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵜ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⵍⴰ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ.

ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵔⵏⵓⵏ ⴰⵔ 2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵓⵣ ” ⵜⵎⵖⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ… ⴱⵉⵏⵜ ⵡⵓⵜⵜⵓ ” ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵙⵔⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ “ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵉⵙⵎⵓⵜⵜⴳⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ.

 

06 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

“ⵜⴰⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ 1959-2020″ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵣⵡⵍ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵓⵕⴰⵢⵜ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏⵉⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵙ ⵉⵙⴰⴳⵏ ⵉⵜⵜⵓⵥⵕⵉⴳⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵕⴰⵢⵜ.

 

01 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⵕⵥⵎ “ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ ⴰⵙⵉⵜ ⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉ (http://nwl.faapa.info) ⵖⵉⴽ ⵏⵏⴰⵏ ⵉⵙⵖⵍⴼⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴳⴳⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⴰⵟⵍⴰⵚⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵢⵉⵏ (ⴼⴰⴱⴰ) ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ , ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” .

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵉⵅⴼⵏ ⴳ ⵜⴰⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴰⴷ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴰⵔⵅⵓ ⴷ ⵉⴰⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵜ ⴳⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⵉⵏ ⴼⴽⴰⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵎⵙⴰⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⵜ ⴷ ⵉⵔⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵜⵙⴱⵓⵖⵍⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⵥⵟⴰ ⵏ ⵜⵎⵖⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⵙⵉⵅⴼⵏⵜ.

 

09 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⵎⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ, ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵏⵎⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵇⵇⵏ ⵏ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2002 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ.

 

12 ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⵓⵎⵍⴰⵖⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⴰⴼⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵔⴷⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵕⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⴰⵎⵙⴷⴰⵡ 2021 – 2022 ⴳ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ.

 

26 ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⵉⴷⵎⴰⵡⵏ ⵙⴳ  ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵊⴱⴰⵍⵉ, ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵜ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.

 

5 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⴷⵔⴰ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⵏ ⴳ ⵡⵊⴷⴰ ⵙⴳ ⵜⴼⵉⴹⵉⵕⴰⵍⵉⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵎⵥⵕⴰⴳⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ- ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵓⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴳⵎⵓ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ. 

 

5 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍⵏ ⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵡⵊⴷⴰ ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ “ⵉⴷⵎⴰⵡⵏ ⵙⴳ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⴰⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵊⴱⴰⵍⵉ.

 

12 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⴷⵍⵉⵙ “ⵉⴷⵎⴰⵡⵏ ⵙⴳ  ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ” ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ”, ⴷⵔⵉⵙ ⴰⵊⴱⴰⵍⵉ, ⵉⵇⵇⴰⵎⴰ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.  

 

20 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵥⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ “ⵎⴰⴱⴷⴰⵜⴰ.ⵎⴰ”, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⵙⴳⵍ ⵏ ⵉⴼⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴽⵜⴰ.

 

24 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵙⴰ ⵏ ⵉⵏⵣⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵜⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⴷⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⵢⵉⵡⴰⵏⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵎⵍ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵢⴷⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ.

This site is registered on wpml.org as a development site.