Skip links

ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵉⵙⴰⴽⵓⴷⵏ

1959

31 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⵉⵎⵓⵔⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜⵏ ⵙⴳ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵀⴷⵉ ⴱⵉⵏⵏⵄⵓⵏⴰ, ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔ ⵉⵙⵎ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴷⴳⵔ ⵏ 200 000 ⵏⵉⴷ ⴷⵔⵀⵎ .

18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰ, ⵉⵕⵥⵎ ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ, « ⵜⴰⵔⴰⵜⵙⴰ » ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ. ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵢⵓⵣⵏ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵇⴷⴷⴰⵙ, ⴰⵅⴼⴰⵡⴰⵍ ⵉⵍⵍⵓⵍⵉ ».

25 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵎⴰⴱ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ

1961

ⴰⵔⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ (ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ)

1975

31 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵎⵓⵜⴳ ⴳⵔ ⵉⵎⵉⵍⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵔ ⵉⵙⵙⵎ ⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ « ⵎⴰⵖⵔⵉⴱ ⴰⵖⴰⴱ ⴱ ⵔⵉⵙⵙ » ⵏ ⵓⵡⵏⴽ.

1 ⵎⴰⵕⵚ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⴼⴰⵙ

1 ⴰⴱⵔⵉⵔ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ

14 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ

1977

19 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴹⴰⵀⵉⵕ ⵡⵉⵙⵙ 1-75-235, « ⵜⵉⵎⵔⵙⵙⵍⵜ ⵜⴰ ⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⵉ ⵖⵓⵔ ⴰⵡⵔⵉⴽ ⴰⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵖⵓⵔⵙ ⴰⵙⵉⵎⴰⵏ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵙⵏⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ».

1 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵊⴷⴰ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⴱ- ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴽⵓⵏⵓⵎⴰⴱ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⴱ- ⵜⴰⵏⵜⴰⵎⵜ

1979

1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ

1981

1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵢⵜ

1987

1 ⵖⵓⵛⵜ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵙ

1989

ⵖⵓⵛⵜ

ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⴷⴷⵣⴰⵢⵔ

1992

31 ⵎⴰⵕⵚ

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴼⵏⵊⵉⵔⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ, ⴷ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵔⵓⵙⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵉⵎⴳⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ, ⴷ ⵄⴱⴷⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵎⵓⵙⵙ, ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵔⴰⵜⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ, ⵜⵜⵓⵙⵎⵏ ⵙ ⵍⵡⵉⵙⴰⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵢⵉⵙⵙ, ⴷ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴰⵍⵅⴰⵡⴷⵉ ⵉⵜⵜⵓⵡⵙⵎ ⵙ ⵍⵡⵉⵙⴰⵎ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⵙ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵢⵢⵉⵙⵙ ⵙ ⵓⵣⵡⵍ

 

15 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⵍⵄⵔⵓⵙⵉ, ⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴳ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵉⵙⵎⵎⴰⵜ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵙⵉⵏ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ.

 

ⵖⵓⵛⵜ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ (ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ)

 

24 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵍⵓⵙⵓ -ⴰⵖⴰⴱ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⴳ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏⵏ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵛⴰⵇⵇⵓⵔ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ.

 

1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⴱⴰⵢⵔⵓⵜ (ⵍⵓⴱⵏⴰⵏ)

ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ.

 

2 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⴼⴽⴰ ⵜⴰⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴰⵍⵉⴽⵙⵓ-ⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵉⴱⵍⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⵔ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴼⵏⵊⵉⵔⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵎⴰⴱ).

1995

16 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵎⴰⴱ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ (ⵎⴰⴱⵉⴽⵙⴰ).

1998

4 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ ⵜⵙⴽⵔ ⴳ ⵓⴷⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵔⵃⵎⴰⵏ ⵍⵢⵓⵙⴼⵉ , ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵢⵓⵙⵉ ⵛⴰⵢⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⴳⵔ ⵓⵡⵏⴽ ⴷ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜⵉⵏ, ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵉⴼⴰⴷⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴳⵉⵎ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ.

2000

1 ⵎⴰⵕⵚ

ⵜⴱⴷⴰ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵔⵜⵎ ⴳ ⵓⵜⵉⵍⵙⴰⵜ.

3 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵍⵜⵉⵏ ⵜⵓⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⴼ ⵉⴼⵙⵙⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⴳⵔ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ.

ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⴱⵕⵕⴰ:ⴰⴱⵓⴹⴰⴱⵢ ⴰⴷⵉⵙⴰⴱⴰⴱⴰ ⴰⵏⴽⴰⵕⴰ ⴱⵢⵓⵏⵉⵙⴰⵢⵔⵉⵙ ⴽⴰⵔⴰⴽⴰⵙ ⴱⵔⵉⵟⵓⵕⵢⴰ ⵎⴰⵍⴰⴳⴰ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽⵓ ⵏⵡⵓⴷⵉⵍⵀⵉ ⵟⴰⵀⵕⴰⵏ ⵟⴰⵔⴰⴱⵍⵓⵙ.

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴳ ⵟⴰⵏⵟⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⴰ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ.

2003

10 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

 ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵅⴰⴱⴰⵛⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵓⵏⵙⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⴹⵓⵕⵉ.

 

ⴽⵟⵓⴱⵕ

 ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⵎⴰⵎⴱ ⴳ ⵏⵢⵓⴷⵉⵍⵀⵉ.

2005

19 ⴼⵉⴱⵕⴰⵢⵔ

ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ

1 ⴰⴱⵔⵉⵍ

ⴰⵔⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⴷ ⵕⵕⴰⵛⵉⴷⵉⵢⴰ.

1 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⵎⴰⴱⵎⵓⴱⴰⵢⵍ ».

1 ⵖⵓⵛⵜ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⴱⵉⴽⵉⵏ.

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵍⴰⵚⴱⴰⵍⵎⴰⵚ.

1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵚⵚⵎⴰⵕⴰ.

ⴽⵟⵓⴱⵕ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⵎⴰⴱ ⵜⵉⵥⵕⵉⴳⵉⵏ ⵏⵏⵙ « ⵎⴰⴱⴰⴽⵜⵓⵢⴰⵍⵉⵜⵉ ,ⵉⴽⵓⵏⵓⵎⴰⴱ,ⵎⴰⵃⵔⵉⵙⵙ,ⵎⴰⴱⴷⵓⴽⵓⵎⵓⵏ » ⴳ ⵍⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ.

2007

1 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴷ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⴹⴹⴰⵔⵍⴱⵉⴹⴰ

2009

1 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⴳ ⴳⵍⵎⵉⵎ ⴷ ⵅⵔⵉⴱⴳⴰ ⴷ ⵅⵏⵉⴼⵕⴰ ⴷ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ ⴷ ⵜⴰⵣⴰ

9 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵉⵙⵜⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵎⴰⵙ ⵄⵍⵉ ⴱⵓⵣⵔⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ

1 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⵚⴰⵡⴱⴰⵡⵍⵓ (ⴱⵕⴰⵣⵉⵍ).

2011

27 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵀⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ

2013

15 ⴼⵉⴱⵕⴰⵢⵕ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

 

15 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ « ⵎⴰⴱⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ».

 

3 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⵜⵕⵣⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵎⴰⴱⵉⴽⵙⴱⵔⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴳⵍⴷⵓⵏⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⵏ ⵉⵎⴰⵏ ⵎⴰⵢⴰⴷ ⴷ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ.

 

15 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⴰⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵉⵙⵙⵅⴼⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⵅⵍⴼⵉ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.

 

28 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴱ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵎⴰⵃⵉⴼⵓ.ⵎⴰ

 

23 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵢⵓⵎⵣ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵓⵙⵉⵏ ⵎⵉⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵉⵏ ⵜⵔⵓⴷⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵊⴷⵔⵏ.

ⵢⴰⵓⵥ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏⵃⵎⵎⵓ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⴹⴰⵡⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵉⵏⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

2018

22 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵕⵥⵎ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ « SOS Fake-news » ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵣⴹⵉⵕⵏ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⵖⴷⵏⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵟⵟⴰ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵃⵍⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ. 

2020

29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵉⵡⵉ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⴼⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ “ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⵢⵓⵙⴰⵏ”, ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ “Map News Display” ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ “e-mtiaz 2019”.

1960

ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷ ⵟⴰⵏⵊⴰ

ⴰⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⴰⴼⵔⵉⵇⵢⴰ

1974

ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ ⵜⵙⵏⴼⵍ ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⵃⵎⴰ ⴰⵜⴳ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ

1976

ⴰⴱⵔⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵔⵉⵣ

1978

1 ⵎⴰⵕⵚ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⴰⴷⵔⵉⴷ

1 ⵎⴰⵢⵢⵓ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵛⵉⵏⵟⵓⵏ

ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ

1 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵔⵓⴽⵙⵉⵍ

1980

1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⴰⴽⴰⵕ

1985

1 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵉⵚⵕ

1988

ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴱⵓⵏⵏ

1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⵍⵄⵢⵓⵏ ⴷ ⵏⵏⴰⴹⵓⵕ

16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⵉⵙⵉⵔⴰⵜⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴷⵊⴰⴷⴷⴰⵀ (ⵙⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵢⴰ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ) ⴷ ⵔⵓⵎⴰ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)

7 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵕⵛⵉⴷ ⵉⵕⵣⵎ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ, ⴳ ⵡⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵄⵍⵍⴰⵍ ⴱⵏ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰ- ⵕⵕⴱⴰⴹ.

1990

ⴱⵕⴰⵢⵕ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵜ ⵎⴰⴱ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ(ⵎⴰⴱⵉⴽⵙ/ⴼ)

6 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ

1993

20 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ (ⵎⵉⴷⵢⴰ).

ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴼⵏⵊⵉⵔⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵎⴰⴱ), ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵙ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵜⵉⵎⴰⴷⴰⵢⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵢⵉⵙ ⴳ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵢⵓⴳⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵅⵓⵏⵙⵡⴰ ⵎⵉⵜⵜⵉⵔⴰⵏⴷ.

3 ⴱⵕⴰⵢⵕ

ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵉⵏⵜⵉⵚⴰⵕ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ, ⵜⴰⵍⴰⵊⵏⵢⵓⵕⵜ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴳ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ, ⴷ ⵄⴱⴷⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⴽⴰⵔⵉⵎ, ⵍⴰⵊⵏⵢⵓⵕ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ(ⵓ.ⵙ.ⴱ), ⵓⵎⵥⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ1993, ⵜⴼⴽⴰⵙⵏⵜ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ, ⴷ ⵜⵙⵡⵔⵡⵉⵜ, ⴷ ⵓⵜⵉⵍⵉⵎⴰⵜⵉⴽ(ⴰⴱⵉⴱⵉ) ⵅⴼ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ « ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⴳⴰⵎ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⴰ ⵉⵙⵉⴷⴼⵏ ».

1 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴳ ⵎⵓⵕⵢⴰⵍ (ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ) ⴷ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏⵏ (ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ).

1997

ⵎⴰⵕⵚ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙ « ⵎⴰⴱⴱⵅⵉⵙ ».

10 ⵎⴰⵕⵚ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⴱⴷⴰ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙⵜ, ⴷ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ, ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉⵍ ⵏ ⵓⵏⵟⵟⴰⴼ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵍⵓⵕⵓⴱ, ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴷ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵏ ⵜⵓⵥⵥⵓⵎⵜ.

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⴱ : www.map.co.ma.

15 ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⵍⴰ ⵎⴰⴱ ⵜⵕⵥⵎ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵜ.

1999

29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵍⵓⵙⵓ- ⴰⵖⴰⴱ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵎⴰⴷⴰⵢⵜ ⵏ « ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ » ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵎⴰⴱ ⴳ ⵍⵉⵙⴱⵓⵏⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵄⵣⵉⵣ ⴳⵉⵏⵏⵓⵏⵉ.

16 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ, ⴳ ⵓⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ, ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⴼⵏⵊⵉⵔⵓ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ, ⵉⵡⵙⴰⵎⵜ ⴰⵡⵙⴰⵎ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⵙⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ.

ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⴰⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⵚⵓⵔⵉ ⵉⵙⵎⵎⴰⵜ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⴰ ⵎⴰⴱ.

2001

ⴰⴱⵔⵉⵍ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵍ ⴳ ⵊⵊⴷⵉⴷⴰ.

ⵖⵓⵛⵜ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵚⵉⵢ ⴷ (ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ) ⴷ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ.

ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⴳ ⵚⵚⵡⵉⵕⴰ ⴷ ⴷⵉⵎⴰⵛⵇ.

ⴽⵜⵓⴱⵕ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⴰⵍⵏ ⴳ ⴱⴰⵖⴷⴰⴷ

2004

 ⴼⵉⴱⵕⴰⵢⵕ

ⴰⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ « ⵎⵉⴷⵢⴰⵡⵓⵕⴽⵙ ».

2006

1 ⵖⵓⵛⵜ

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⵣⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⴱⴰⵕⵚⴰⵍⵓⵏⴰ (ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ).

ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵓⵎⴰⵣⵣⵍ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴳ ⴷⴷⵓⵃⴰ(ⵇⴰⵟⴰⵕ).

4 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵣⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵉⵙⵉⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ ⴷ ⴱⵏⵉⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵙⵎⴰⵕⴰ ⴷ ⴰⵙⴼⵉ.

2008

26 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵢⵏⵓ « ⵎⴰⴱⴰⵏⴼⵓ » ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵣⵓⵣⵣⵔ ⵍⴰⵎⴰⴱ

2010

23 ⵎⴰⵕⵚ

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵏⵓⵏⴰ ⴰⵎⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵍⵎⵎⵓⵜ ⴷⴰⵔⵙ 92 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

2012

10 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵍⴰⵏⴼⵓⴳⵕⴰⴼⵉ

 

26 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ

ⵜⵕⵥⵎ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ

 

18 ⵎⴰⵕⵚ

ⵙⵙⵉⵖⵣⵉⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ

2014

30 ⵢⵓⵏⵢⵓ

ⵜⴱⴷⴰ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵉⵙⵉⵎⵉⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ.

 

15 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ (ⵙⴱⵊ).

2019

12 ⵎⴰⵕⵚ

ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴽⵙⵉⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⴷⴳⴰⵔ ⴰⵏⴼⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵉⵎⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵍⴰ.

 

19 ⵎⴰⵕⵚ

ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴷ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴽⵔ ⵙ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴷ ⵜⵎⵍ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.

 

25 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵓⵙⵉⵡⵍⴰⴼ “ⴰⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⵙ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴷⴰⴱⵓ : 20 ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ”, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵏⵜ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⵏ.

 

14 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵙⴼⵓⴳⵍⴰ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵓⵎⵣⴳⵓⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⵙⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙⵙ 60 ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵖⵕⵏⴰⵟⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ, ⴷ ⵃⴰⴹⵕⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵙⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

 

27 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019 ⴳ ⵓⵙⵉⵎⵍ “ⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ” ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ “G2T GLOBAL AWARDS”.

This site is registered on wpml.org as a development site.