Skip links

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ

ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ

ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

ⵎⴰⴱ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵎⴰⴱ ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ

ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⴼⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ 1500 ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ, ⵉⵃⴱⴰⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴳⴰⵏⵉⵏ, ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ, ⴰⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉ, ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⴰⵎⴰⵏⵓⵏ, ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⵉⵎⵍⵙⵉ

ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⵏ 40 ⵜⴰⴽⴰⴱⵙⵓⵍⵜ ⵉⵍⵉⵎⵙⵍⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵢⵙⵙⴰⵔⵓⵏ ⵏ ⵕⵕⴰⴹⵢⵓ ⵙ ⵜⵍⵖⴰ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⴰⵢⵏ, ⴷ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵉⵎⵔⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⵜⵉⴼⵉ

ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ, 24/7, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⵃⴱⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵔⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⵓⵏ

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⵜⴰⵏⴼⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ

ⵜⴰⵏⴽⴷⴰ ⵜⴰⵎⵏⵖⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ:
ⴰⵙⴽⴰⵏ ⵏⵏⵖ:
– ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵛⴰ
– ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵏ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ (ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ, ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵣⵜ, ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ, ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ)
– ⵉⵡⵏⵖⴰⵏⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⵙⵙⵓⵏ

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⵜⵉⵎⵃⴹⵉⵜ

ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵃⴹⵉⴽⵜ ⵏⵏⵖ ⵙⴳ 1959

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ
This site is registered on wpml.org as a development site.