Direct TV
 
08:1100:0000:00
Live broadcast
00:00
  • Auto
  • 720p
  • 360p
  • 160p
Skip links

ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ

ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

ⵎⴰⴱ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵎⴰⵕⵓⴽ ⵍⵓⵊⵓⵔ

ⴰⴽⵓⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴼⵕⴰⵏⵚⴰⵡⵉ ⵏ ⴰⴼⵔⴽⵓⴽ ⴷ ⵓⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ “ⵎⴰⵕⵓⴽ ⵍⵓ ⵊⵓⵔ” ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⵍⵢⴰⵡⵎ ⴰⵍ ⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉ

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴽⵓⴽ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⵓⵏ, ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⴷⵖⵉ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ. “ⴰⵍⵢⴰⵡⵎ ⴰⵍ ⵎⴰⵖⵔⵉⴱⵉ” ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵖⴰⵙ ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵜⵎⵇⵕⴰⵏⵜ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⴱⴰⴱ

ⴰⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 20 ⴰⴼⵉⴷⵢⵓ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ, 24/7, ⵙ ⵜⵖⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵉⵃⴱⴰⵏ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ  ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ ⵏ ⴰⵎⵓⵏ.

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 1

“ⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 1” ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵙⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵍⵙⴰ. ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵙⵖⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⴰⵏⴼⴰ ⵉ ⵢⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵍⵏⵖⵔⵉⴱ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵖⵓⴷⴰ ⵜⵎⵢⴰⵏⴰⵡ

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵜⵓⵍⵍⵉⵙⵉⵏ ⵙⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⵜⴰ ⵓⴼⵔⴽⵓⴽ ⵙⴳ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⴷ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ.

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⵕⵓⴽ ⴼⴰⴽⵜⵓⵢⵉⵍ

ⴰⴽⴽⵯ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⵙⴳ 1959

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵎⴰⴱ

Album MAP 2021

ⵙⵙⴼⵓⴳⵍⴰⵢⴰⵜ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ

ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⵍⵉⵙ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵜⵜⵄⵙⵙⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ
This site is registered on wpml.org as a development site.