Skip links

ⵉⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ

ⵉⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵜⵙⴽⵔ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵎⴰⵏⵏⵡ ⵉⵎⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ ⵓⵣⵔⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⴰⵙⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⵏⵙⵙⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⵉⵏ.

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ

Le conseil d’administration de la MAP

ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⵉ ⵢⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ.
ⵉⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎⴰ ⴷ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵔⵙⵉⵔⴰ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵔⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ.
ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⴳⴰⵜ ⴰⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ.

ⵉⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ

ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⴰⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⵉⵙⵏ ⵣⵓⵏⴷ :

ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵉⵙ ⵉⵏⵎⵀⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍ ⵙ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ

ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵔⵅⵓ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵉ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ : ⵉⵎⵉⴷⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵏ ⴷ  ⵉⵎⵉⵣⵉⵜⵏ ⴷ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⴳⴳⵯⵏⵙⴰⵏ, ⵓⵍⴰ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⴰⴳⴳⵯⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴱⵕⵕⴰ

ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴹⴼⵕ ⴰⵣⵔⴰⴽ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ, ⵜⴰⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ.

ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵜ ⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ  ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵜⴹⴼⵕⵜⵏ ⵙⴳ ⵜⵙⴽⴼⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⵛ ⴰⵔ ⴰⵙⵓⴼⵖ

ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ :

ⴳⵉⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⴳⵏ  ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ. ⴰⵔⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰⵏ. ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵓⵣⵣⵔⴰⵢ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⴽⵔⵜ, ⵜⴰⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴳ ⵉⵙⴰⵔⵜⵏ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ .

ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⵕ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵍⵙⴰⵢⵍ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵣⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵣⵉⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ  ⴷ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ, ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ.

ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⵍⵉ ⵡⵉⵙⵙ 464 ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵛⵉⵡⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵙⵡⵉⵏⴳⵎ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵍⵎⵙⴰⵢⵍ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴷ ⵜⵙⵙⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⵓⵡⵡⵔⴰⵢ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ.

ⴰⵣⵔⴰⴽ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ

Médiateur de la MAP

  • ⴰⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ:
    ⵉⴳⴰ ⴰⵏⴳⵔⴰⵏ ⵏⴳⵔ ⵉⵙⵎⵔⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵢⵢⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴷ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⴰⴷ.

ⵜⴰⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵉⵜⵉⴳⵏ :

ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵍⵜⵖ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵜⵉⵏⵓⴱⴹⴰ ⵉⵄⴷⵍⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⵓⵏⴰⴳ ⵔ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵏⵉ, ⵜⵓⵎⵥ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵜⵏⵜⵜⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵜⵣⵔⴰⴽ. ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ:

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵏⴰⴳⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴹⴼⵕⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⴷ ⵍⵜⵖⵏ ⴰⴷ ⵣⵔⴽⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵔⵉⵏ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵙⵏⵎⵍ ⴰⴳⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵣⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ, ⴷ ⵉⵣⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵣⵓⵛⵛⵍ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵎⴰⵥⵜ.

ⵜⵎⵍⴰ ⵜⵉⵙⵓⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⴷ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵉⵥⵟⵟⴰ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵎⵉⵍⵜⵉⵎⵉⴷⵢⴰ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ”ⵍⴰⵎⴰⴱ”

This site is registered on wpml.org as a development site.