Skip links

ⵎⴰⴱ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ

ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ

ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

ⵎⴰⴱ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵎⴰⴱ ⵉⴽⵙⴱⵔⵉⵙ

“ⵎⴰⴱ ⵉⴽⵙⴱⵔⵉⵙ” ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⵙ ⵜⴰⵍⵖⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴹⵕⵉⵚ ⴷ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ.

“ⵎⴰⴱ ⵉⴽⵙⴱⵔⵉⵙ” ⴰⵔ ⵉⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ.

ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵉⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵔⵉⵎ ⵓⵙⵔⵉⴷ

“ⵔⵉⵎ ⵕⴰⴷⵢⵓ” (ⵕⴰⴷⵢⵓ ⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⴰⵎⵖⵔⵉⵔⵉ) ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⵉⴱ ⵕⴰⴷⵢⵓ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⵓⵙⵓⵙⵔ. ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ : ⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵉⵙⵏⵙⵉⵏ  ⵉⵜⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ  (ⵙⵎⴰⵔⵜ ⵜⵉⴼⵉ ⴷ ⵉⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ…)

ⵎⴰⴱ ⵏⵢⵓⵣ ⴷⵉⵙⴱⵍⵉⵢ

ⵉⴼⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⵖⵎⵉⵙⵏ ⴱⵔⵉⵎⵢⵓⵎ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵍⴽⴰⵎ ⵙ ⵜⴳⵎⴰⵏⵉⵜ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵙⵉ “ⵎⴰⴱⵏⵢⵓⵣ ⴷⵉⵙⵃⵍⴰⵢ”.

ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⵙⵉⵙ ⴰⴷ ⵜⵍⴽⵎⵎ ⵙ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ 24ⵜ/24ⵜ ⴷ 7/7 ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ (ⵙⵎⴰⵕⵜⴼⵓⵏ ⴷ ⵜⴰⵍⵍⵓⵃⵉⵏ)

ⵎⴰⴱ ⵏⵢⵓⵣ

“ⵎⴰⴱ ⵏⵢⵓⵣ” ⴰⵔ ⴰⵡⵏ ⵉⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵏⴰⴹⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⵖⴰⵡⵍ ⴷ ⵜⵖⵎⵔⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ.

ⵉⵎ24 ⵜⵉⴼⵉ

ⵜⴳⴰ “ⵉⵎ24 ⵜⵉⴼⵉ” ⵢⴰⵏ ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⴰⵔ ⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. 

ⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⴰⴷ ⵜⵣⵔⴽ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⴰⵎⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

This site is registered on wpml.org as a development site.