Skip links

ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ

Fouad Arif

ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ

ⵜⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⴰⵙⵙ ⵏ 18 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1959, ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵢⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵓⵏⵖⵎⵉⵙ ⵉⵙⵎⴷⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴷ ⵓⵎⵙⵖⴰⵔⵓ ⵉⵃⴱⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ

This site is registered on wpml.org as a development site.