Skip links

ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ

ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

ⵎⴰⴱ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵉⵎ24 ⵜⵉⴼⵉ

ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴰⵔⵓ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵉⵃⴱⴰⵏ ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵏⴼⴽⴰⵢ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⵙ ⵓⵣⵓⵣⵣⵔ ⴰⴱⴰⵔⴰⵡ ⴷ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉⵍ ⴷ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵉⵥⴰⵕ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ, ⵜⵙⵓⵎⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉ ⵢⵎⵏⵏⴰⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵎⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵎⵓⵜⵜⵓⴳⵜ ⵉⵖⵥⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵉⴷⴷⴻⴷⵏ.

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵔⵉⵎ ⵕⴰⴷⵢⵓ

ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ “ⵔⵉⵎ ⵕⴰⴷⵢⵓ” ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵖⵓⵔⵙⵜ ⵍⵎⵉⵚⴹⴰⵇⵢⵢⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ, ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵣⵣⵓⵣⵔ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎⴰⵏ.

ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵙⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ, ⴷ ⵉⴼⴽⴰ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⴰⵙⵙ ⴽⵓⵍⵓ.

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ
This site is registered on wpml.org as a development site.