Skip links

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ

ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

ⵎⴰⴱ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵎⴰⴱ ⵙⵉⵔⴼⵉⵙⵣ

ⵉⴼⴽⴰ “ⵎⴰⴱ ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ” ⵜⴰⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ. ⵉⴼⴽⴰ ⴰⵏⵖⴰⵎⵓⵙ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵍⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵉⵏ ⴳ ⵉⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵜⵖⵔⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⴱⵕⵓⴷⴽⴰⵙⵜ

ⵜⴰⵎⴰⴷⵢⴰⵙⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵜ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⴰⵅⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵙⴰⵔⵓⵏ. “ⵎⴰⴱ ⴱⵕⵓⴷⴽⴰⵙⵜ” ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⵣⵓⵣⵣⵔ ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴷ ⴷ ⵓⴷⵓⴱⵍⵉⴽⵙ. ⵙⵓⵍ ⵉⵙ  ⵜⵔⴰⵔ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵎⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⵣⵉⵕ ⵙ :

– ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ “ⴷⵉ ⵉⵙ ⵉⵏ ⵊⵉ” ⴷ ⴼⵍⴰⵢⵡⵉⵢ

– ⵉⵖⴰⵎⵓⵙⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ

– ⴰⵙⵙⵣⵔⵉ ⵙ ⵓⵙⴰⵜⵉⵍ

– ⴰⵢⴰⴼⴰ ⴰⵙⵍⵉⵣⵉⵕ

– ⵍⴰⵢⴼ ⵙⵜⵔⵉⵎⵉⵏ 

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ

ⵜⴰⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵜⵜⵓⵣⵏⵣⴰⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⵥⴹⵕⵏ ⴰⴷ :

– ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ

– ⴼⴽⵉⵏ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⴷ ⵉⵢⴰⴼⵓⵏ ⵏⵏⵙⵏ

– ⵙⴱⵖⵔⵏ ⴰⵣⵣⵉⵣⵔ ⵙ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵟⵟⴰⴼ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ 

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵉⵙ ⵓ ⵉⵙ ⴼⵉⵢⴽⵏⵢⵓⵣ

“ⵉⵙ ⵓ ⵉⵙ ⴼⵉⵢⴽ ⵏⵢⵓⵣ” ⵜⴳⴰ ⴰⵙⴼⵍⵓⵙ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ, ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⵜⵏ ⵢⴰⵊⵊ ⴰⴷ  :

        ⵍⵎⴽⵏ ⵙ ⵜⵓⴷⵉⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⵙⵙⴰⵙⵜ

        ⴰⵔⴰⵏ ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵙⵓⴳⵎ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵖⵥⴰⵏⵏ

        ⵙⴱⵖⵔⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵓⵎⵍ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ 

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⵙⴽⵔⵉⵏ

ⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵕⵕⵀⴹ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⴳⴰ “ⵎⴰⴱ ⵙⴽⵔⵉⵏ” ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⴰⴱ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⴽⴰⵔⵏ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴷⵖⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

“ⵎⴰⴱ  ⵙⴽⵔⵉⵏ” ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜⵎⵢⴰⵡⴰⴹⵎ ⵅⴼ ⵉⵢⴰⴼⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⵓⵏ.

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⴰⵏⵜⵉⵍⵉⵊⵓⵏⵙ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉⵖ ⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵔ ⵉⵜⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ, ⵜⵙⵎⵏⵉⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵎⴰⴱ ⴰⵏⵜⵉⵍⵉⵊⵓⵏⵙ”  ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⴼⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⵖⵓⵢⵜ ⵏ ⵉⵙⴰⴳⵎⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵓⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ”

ⴰⵔ ⵜⵜⵓⵣⵏⵣⴰ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ ⴷ ⵜⴼⵕⴰⵏⵚⵉⵚⵜ ⴳ ⵜⵃⵓⵏⴰ. ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵙ ⴰⵙⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵎⵎ ⵍⴰⵕⵛⵉⴼ ⴰⵙⵡⴰⵍ. 

ⵔⵣⴼⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ
This site is registered on wpml.org as a development site.