Skip links

ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ

ⴰⵙⵏⵖⵎⵙ

ⴰⵙⵍⵉⵥⵉⵕ

ⵜⵥⵕⵉⴳⵜ

ⵜⵉⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ

ⵎⴰⴱ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ

ⵎⴰⴱ ⵉⴽⵙⴱⵔⵉⵙ

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⴼⴰⴱⵓⵕ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⴱⵉⵣⵏⵉⵙ

ⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ. ⴰⵎⵥⴰⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⵉⴽⵓⵍⵓⵊⵉ

ⴰⵙⵉⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵡⵏⴰⴹ ⴷ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵏ ⵜⵥⴹⴰⵕⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⵏⵢⵓⵣ

ⴰⵙⵉⵜ ⴰⴼⴰⴱⵓⵕ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ, ⵜⵓⵙⵙⵉⴽⵉⵏ ⵉⴼⵔⵓⵔⵉⵏ ⵢⴰⵙⵜⵡⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⴰⵏⴼⵓ

ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵜⵥⴹⴰⵕⵎ ⴰⴷ ⵙⵔⵜ ⵜⴽⵛⵎⵎ ⵙ ⵓⵣⵎⵎⴻⵎ. ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⴰⵎⴰⴽⵜ ⴰⴷ ⵉ ⵢⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ, ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵙⴰⴳⴰⵎⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⵏ

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⵎⴰⴱ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ

ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵍⵡⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⴰ ⵙ ⵜⴷⵔⵓⴼⵉ ⴳ ⴰⴽⴽⵯ  ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴷⵖⵉ ⵏ ⵉⵥⵕⴼⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ .

ⵉⵙⵎⴰⵏ ⵓⵙⵉⵜ ⴰⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵎⵔⵉⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ  ⵉⵙⴽⴽⵉⵏ ⵏ ⴷⵖⵉ , ⴰⵥⵕⴼ , ⵜⴱⵓⵕⵚⴰⵜ, ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ, ⵜⵉⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⴷ ⵍⴰⴱⵏⴰⴽ, ⴰⵙⴼⵍⵙ, ⴰⵙⴼⵙⵉ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍⴰⵏ. 

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ

ⴰⵏⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⴱ

ⴰⵙⵉⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵍⴰⵎⴰⴱ 

ⵔⵣⴷⴰⵜ ⴰⵙⵉⵜ
This site is registered on wpml.org as a development site.