Skip links

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022

ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ- ⵉⵜⵜⵓⵙⵜⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴷ ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵍⵓⵏⴹⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022 ⴳ ⵓⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ .

ⵙⵜⵉ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵃⵣⴰⵡⵔ ⴳⵉⵙ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵕⴰⵜ (ⵡⴰⵎ) .

ⵜⵙⴰⵡⵍ ⵜⴰⵎⵏⴽⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵡⵏ ; ⵓⵕⵕⵓⴱⴰ (3 ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ) ⴰⵙⵢⴰ (ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ) ⴷ ⴰⵎⵔⵉⴽⴰ (ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵉⵜ )

This site is registered on wpml.org as a development site.