Skip links

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ “ⵎⴰⴱ ⵏⵢⵓⵣ ⴷⵉⵙⴱⵍⵉⵢ”

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 29 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2020 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⵍ “ⵜⵉⵙⵏⵙⴰⵢ ⵉⵜⵎⵓⵜⵜⵓⵢⵏ” ⵅⴼ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏⵏⵙ “ⵎⴰⴱ ⵏⵢⵓⵣ ⴷⵉⵙⴱⵍⵉⵢ”, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ 13 ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⵉⵍⵉⴽⵟⵕⵓⵏⵉⵜ “ⵉⵎⵜⵉⵢⴰⵣ 2019”.

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵢⵓⵎⵥⵜ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ, ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

This site is registered on wpml.org as a development site.