Skip links

ⵜⵉⵡⵉ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ “ⴱⵔⴰⵏⴷⵓⵏ ⵀⵓⵍ ⴰⵡⴰⵔⴷⵣ”

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ), ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ, ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ “ⴱⵔⴰⵏⴷⵓⵏ ⵀⵓⵍ ⴰⵡⴰⵔⴷⵣ”, ⴳ ⵏ ⵓⵙⵓⴼⴼⵖ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ.

ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ “ⴱⵔⴰⵏⴷⵓⵏ ⵀⵓⵍ”, ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵢⵙⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ, ⵜⴰⵎⵉⴷⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵔⵓⵏⵣⵉⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ “ⵎⴰⴱ ⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉ”, ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵣⵎⵏ ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ “ⵉⴷⵢⵓ ⴼⴰⴽⵜⵓⵔⵉ”, ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴼ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ.

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵎⵥ ⴳ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵜⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵍⵍⵉ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) ⵙⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2015.

This site is registered on wpml.org as a development site.