Skip links

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ

Fouad Arif

ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵎⵣⵖ ⵅⴼ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⵔⴳ ⵙⵙⵉⵢⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.

ⵖ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ, ⵜⵓⵙⵉ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵙ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵣⴷⴳⵉ, ⴷ ⵜⵖⵍⵉ ⴰⵔ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵍⵎⵄⵇⵓⵍ ⴷ ⵜⵖⵥⴰⵏⵜ.

ⵜⴰⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵙⵉⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵢⴰⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵜⵙⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵎⵇⵇⵓⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵙⴽⵔⴽⵉⵙⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⵙⴷⵉⴷⴷⵉⵢⵏ ⵉⵛⵇⵇⴰⵏ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ ⵖ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⴽⵔⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ, ⵓⵍⴰ ⵢⵎⵙⴰⵔⴰⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⵙⵙⵓⵢⵉⵏ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⵏⵖⵎⵉⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵏⵥⵕⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵖ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴽⵯⵛⵎ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵜⵔⴰ ⵙⵓⵍ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⵙⵏⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⴷ ⵓⵏⵓⵕⵥⵎ.

ⴰⵛⴽⵓ ⵢⴳⴰ ⵡⵖⴰⵔⴰⵙ ⴰⵎⴽⴰⵢⵍⴰⵍ, ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵏⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵏⵏⴰⵖⵜ ⵜⴰⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⴰⵔ ⵏⵙⴽⴰⵔ. ⵉⴳⴰ ⵍⵃⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵜⵉⵥⵥⵉⴹⵕⴰ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵜⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⴰⵢⵏⵓⵏ, ⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵙⵙⵓⴼⵖⵏ, ⴰⴷ ⵣⵔⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴼⴽⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵎⵓⵔⵙⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⴱⴹⴰⵏ: ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⴼⴽⵉⵏ ⵉ ⵜⵡⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵕⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴰⴱⵓⵔⵣ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵉⴳⴰⵏ.

This site is registered on wpml.org as a development site.