Direct TV
 
08:1100:0000:00
Live broadcast
00:00
  • Auto
  • 720p
  • 360p
  • 160p
Skip links

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴳⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵕⴹⵓⵏ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ”ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 02 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵎⵙⵇⴰⴷⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⵓⵕⴹⵓⵏⵉⵜ ⵜⴰⵀⴰⵛⵉⵎⵉⵜ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵊⵓⵎⴰⵏⴰ ⵙⵍⵢⵎⴰⵏ ⵄⴰⵍⵉ ⵖⵏⵉⵎⴰⵜ .

ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵎⵣⵓ ⴷⵖ ⵅⴼ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵇⴱⵓⵕⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵓⵕⴹⵓⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵉⵏ ⴼ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵙⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⴷⵢⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵚⵍⴰⵃ ⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵔⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ .

ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵓⵍⴰ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵣⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵏ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ.

This site is registered on wpml.org as a development site.