Direct TV
 
08:1100:0000:00
Live broadcast
00:00
  • Auto
  • 720p
  • 360p
  • 160p
Skip links

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴳⵔ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ 08 ⴱⵕⴰⵢⵕ 2022 ⵖ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵓⵎⵙⵇⴰⴷ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵊⵉⵛ ⴼⴰⵢⵛⵏⴰⵡ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵎⴰⴳⴳⴰⵔ ⴰⴷ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵉⴳⵍⵍⵏ ⵏ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏ ⵜⵖⴱⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵍⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵍⴰⴼⵜ ⵜⴰⴼⵓⵍⴽⵉⵜ.

ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵔⵣⴰⴼⵏ ⵉⵙⵏⴼⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⴰⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⴳⵔ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ “ⴱⵉ ⵜⵉ ⴰⵢ” ⴷ ⵜⵙⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ .ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⴰⵍ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⴷ ⴰⵏⵓⵕⵣⵣⵓⵎ ⵏ ⵉⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⵉⵎⵢⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⵔ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ” ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ” (ⵉ ⵉⵏ ⴰⵢ) ⵏ ⵍⵀⵉⵏⴷ.

This site is registered on wpml.org as a development site.