Direct TV
 
08:1100:0000:00
Live broadcast
00:00
  • Auto
  • 720p
  • 360p
  • 160p
Skip links

ⵜⵉⵡⵉ “ⵍⴰⵎⴰⴱ” ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2019

ⵜⵉⵡⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ (ⵍⴰⵎⴰⴱ) , ⵉⴹⵍⵍⵉ ⴳ ⵜⴷⴳⴳⵯⴰⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵯⵛ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019 ⴳ ⵓⵙⵉⵎⵍ “ⴰⵢⴷⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ” ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵣ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ “”G2T GLOBAL AWARDS”.

ⵢⵓⵎⵣ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⵍ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵇⵇⵏ ⵓⵖⴰⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵉⴷⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵖⵔ ⵓⵍⴰ ⵜⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙ ⵜⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ , ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵜⵎⵇⵔⴰⵏⵜ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵉ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵄⵔⴰⴱⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵙⴳ ⵎⵛⵜⴰ ⵉⵎⵏⵉⴷⵏ .

ⵉⵣⵣⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵀⴰⵛⵉⵎⵉ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴰⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵓⵎⵓⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵣⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⴰⵎⵎ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ⴳ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019 ” ⵉⵙⵇⵇⵉⵏ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ” ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⴳ ⴰⴽⵓⴷ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵎⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⵜⵉ 60 ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ.

This site is registered on wpml.org as a development site.